Nová cesta k Vášmu úspechu

Vysoko efektívne kurzy z oblastí ekonomiky, vizážistiky, manažmentu a osobného rozvoja. Vyberte si z ponuky na www.edu-land.sk

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaje zadávané objednávateľom pri objednávke považuje poskytovateľ za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom.

Objednávateľ týmto dáva poskytovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov a údajov o objednávkach za účelom vytvorenia databázy objednávateľov, vedenia účtov objednávateľov a ich správy. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. V prípade, že objednávateľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, poskytovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu jeho osobných údajov.

Ak je pri registrácii aktivovaná možnosť zasielania upozornení o novinkách, udeľuje týmto objednávateľ, registrovaný zákazník súhlas na zasielanie elektronických správ prostredníctvom e-mailu o novinkách v ponuke poskytovateľa. Túto službu môže objednávateľ, registrovaný zákazník kedykoľvek zrušiť - prostredníctvom e-mailu, telefonicky, a pod, resp. požiadať o vyradenie z databázy zoznamu elektronických adries na zasielanie noviniek.