Nová cesta k Vášmu úspechu

Online video kurzy účtovníctva a ekonomické video školenia v pohodlí domova alebo kancelárie. Stačí pár kliknutí myšou a je to www.kurzy-skolenia.com

Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky http://www.video-kurzy.sk (ďalej len "Internetová stránka") je spoločnosť EDU-LAND s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67774 / B.

Všetky videá, materiály, dokumenty, texty, testy, obrázky, fotky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len "Dokumenty") na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami.

Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, verejné zobrazovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti EDU-LAND s.r.o.

Neoprávnené používanie Dokumentov z tejto Internetovej stránky sa považuje za porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. V prípade porušenia podmienok je prevádzkovateľ oprávnený užívateľovi okamžite zrušiť prístupové práva k Internetovej stránke a vyžadovať okamžitú nápravu. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Linky na iné webstránky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť EDU-LAND s.r.o. nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti EDU-LAND s.r.o. s jej obsahom.

Tieto Právne informácie môže spoločnosť EDU-LAND s.r.o. pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.